İş dünyasında giderek yaygınlaşan işveren sorumluluk davaları karşısında, risklerinizi bilmek ve çalışanlarınızdan, müşterilerinizden ve diğer üçüncü taraflardan kaynaklanan potansiyel taleplere karşı mali durumunuzu korumanız için IBS Sorumluluk Sigortaları tam güvence ile size özel sigorta ve reasürans programlarını yapılandırıyor.

Bu risklerin mümkün olduğunca iyi tanımlanması ve bu durumlarda şirketinizin finansal pozisyonunu korumak için tasarlanmış en uygun sigorta programları için deneyimli IBS ekibi her zaman yanınızda…

NEDEN IBS ?

Müşteri Odaklı Hizmet
Kesintisiz müşteri hizmetleri başarımızın temelidir. Sahip olduğunuz IBS sigorta poliçesi ile ilgili risklerde size 7/24 hizmet veren özel bir ekip, sigorta programının tasarımı, tekliflerin alınması, sigorta seçenekleri ile ilgili karşılaştırmalı sunumların hazırlanması, poliçeleştirme ve hasar organizasyonu gibi sigorta sürecinin her aşamasında sizi destekleyecektir.
Deneyimli Profesyoneller
Deneyimli uzman ekibimiz, sahip olduğunuz tüm riskleri değerlendirerek işletmenizin tüm alanları için size özel ve yenilikçi sigorta ve risk yönetimi çözümleri sunmaktadır. Sigorta ve reasürans konularındaki derinlemesine bilgi birikimimizi, müşterilerimizin gereksinimlerine uyacak şekilde tasarlanmış kapsamlı sigorta teminatları ve rekabetçi prim maliyetleri ile sunabilmek için lokal ve uluslararası sigorta pazarlarına erişiyoruz.
Rekabetçi Teklifler
Şirketinizin değişen ihtiyaçlarına uyacak şekilde tasarlanmış kapsamlı sigorta programlarını en uygun sigorta prim maliyeti seçenekleri ile sunuyoruz. Deneyimli uzman ekibimiz, işletmeninizin risk analizlerini yaparak lokal ve uluslararası pazarlarda risk kapsamına en uygun maliyet seçeneklerini sizin için araştırır.
Uzun Dönemli İlişki
IBS’de başarımızın anahtarı müşterilerimizle kurduğumuz uzun dönemli ve güvenilir ilişkilerdir. Size özel birebir ya da yerinde hizmet veren deneyimli uzman ekibimiz bu ilişkiyi sadakate dönüştürmek için çalışır.
Kapsamlı Hasar Danışmanlığı
Deneyimli uzman ekibimiz, tam olarak müşterilerimizin başarısına bağlıdır ve kısa vadeli iş hedeflerine ulaşmaktan ziyade uzun vadeli sürdürülebilir bir başarı için tüm risklerinizde ve hasar sürecinizde en iyi hizmeti sağlamaya kendini adamıştır.
Global Sigorta Piyasalarına Erişim
IBS müşterilerine; son derece geniş UIB global hizmet ağına ek olarak UNIBA ve EURIBRON network üyelikleri ile tüm dünyada 120’den fazla ülkede sigorta ve reasürans alanında risk analizi ve danışmanlığı konularında hizmet vermekteyiz.

SİGORTA KAPSAMIMIZ

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası
Bu sigorta ile sigortalıyı sigortalı faaliyetini icra ederken meydana gelecek bir olay neticesinde, üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya hastalanması, üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar) meydana gelmesi sebebiyle, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki ilişkilerinden dolayı, sigortalıya karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı, Türkiye Cumhuriyetinin hukuki mesuliyete müteallik mevzuatı hükümleri çerçevesinde ve işbu poliçede tespit olunan meblağlara kadar temin eder.
Ürün Sorumluluk Sigortası
Sigortalının ürettiği malların kullanılması esnasında üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar sonucunda yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu bedeni ve maddi zararları tazmin eder.
Ürün Garanti Sigortası
Sigorta konusu olan ürünün, kendisinden beklenen verimi sağlayamaması nedeniyle, sigortalı adına doğabilecek sorumluluklar temin edilmektedir. Sigortalının ödemek zorunda olduğu tazminatın yanı sıra, ürünü kullanan kişinin dolaylı hasarı, tamir, yenileme, değiştirme gibi masrafları da poliçe kapsamındadır.
Yönetici Sorumluluk Sigortası
Yönetici Sorumluluk Sigortası, şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve yönetici veya denetleyici olarak hareket eden şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken yapabilecekleri hata veya ihmaller sebebi ile oluşan zararların kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat taleplerini ve davaya ilişkin savunma masraflarını teminat altına alır.
Ürün Geri Çağırma Sigortası
Nihai, ara ürün üreticileri, tüketim, ticari ve endüstriyel ürünlerin ithalatçıları ürünün bedeni veya maddi zarara yol açması veya yol açma tehlikesinin bulunması halinde bu ürünlerin geri toplanması için yapılacak masrafları karşılayarak teminat sağlar.
Hekim Sorumluluk Sigortası
Serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleki faaliyeti ifa ederken verebileceği zararlara bağlı olarak kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı güvence sağlayan teminattır.
Mesleki Sorumluluk Sigortası
Mesleki sorumluluk sigortası, doktor, diş hekimi, eczacı, mühendis, mimar vb. meslek sahibi kişiler için, mesleki faaliyetleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları yasal tazminatlara karşı koruma sağlayan sigorta türüdür.
On Yıllık Sorumluluk
İşveren tarafından müteahhitlerden talep edilen Fransa ve benzeri ülkelerde kanuni gerekliliği söz konusu olan teminat, kısmi veya tamamen inşa edilen yapının çökmesi sonucu oluşan masrafları tazmin etmektedir. İnşaatın tamamlanmasını müteakip 10 sene içerisinde oluşan riskler teminata alınır.
Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası
Bir işletmenin tesisini veya tesislerini çevre kirliliği mali sorumluluk sigortası ile yeni oluşan çevre kirliliği risklerine karşı teminat altına alınmasını sağlamasının yanında önceden mevcut olan koşullardan kaynaklanmış kirlenmelerden ötürü oluşabilecek çevre risklerine karşı da istenildiği takdirde teminat sağlar.
Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası
Tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları olsun veya olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı sorumluluklarını poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

İLETİŞİM

 

Çiğdem Erol

Özel Projeler ve Plasman Başkanı
E: Cigdem.Erol@ibsbroker.com
T: +90-212-272 45 72 (138)